Gentofte HF forside

Elever fra Gentofte HF gør en aktiv indsats for at øge biodiversiteten


Frø fra en masse forskellige vilde planter rundt om Gentofte Sø bliver spredt ud på arealet foran Gentofte HF i et håb om at skabe en stor diversitet af planter og dermed øge biodiversiteten.

Gentofte HF er omgivet af slåede græsplæner uden ret meget liv, men biologilærer Jens Gerup Nielsen fra Gentofte HF havde længe ønsket at få lov til at lave dette om. Nu har han indgået et samarbejde med Gentofte Kommune, der gør det muligt at ruske lidt op i områdets natur.

Det er en lun eftermiddag i slutningen af oktober, da eleverne fra Gentofte HF begiver sig ud for at plante de frø, de har samlet tidligere på året. Der står både elever med skovle og spader og én med kronjuvelen, kassen med de eftertragtede frø. Vinden blæser i bladene rundt omkring i træerne, og flere går forbi med kritiske blikke, rettet mod det store, bare område i græsplænen. Eleverne er åbne for at svare på spørgsmålene fra de forbipasserende, som får en forklaring på, hvorfor de synes, det er vigtigt at øge biodiversiteten i kommunen.

 

Forarbejdet startede i august

Forarbejdet startede tilbage i august, hvor elever fra 1. M på Gentofte HF, mødte Grøn Guide Karen Stevnbak fra Gentofte Kommune, der sammen med dem var ude at samle blomsterfrø fra vilde planter, der vokser smukt langs bredden rundt om Gentofte Sø. Frøene lod de tørre hen over efterårsmånederne, sådan at de var klar til at blive sået i jorden i oktober.

Picture description

Karen Stevnbak fortæller:

”Naturens gang går på, at de frø, som planten selv producerer, falder rundt om den, og på den måde kommer der områder med bestemte arter af planter. Når vi nu samler blomsterfrø og spreder dem på nye arealer, så giver vi insekterne flere planter, som de kan få nektar fra, bruge som skjul eller spise af samtidig med, at de bestøver dem. Herved er vi med til at øge biodiversiteten.”

Picture description

Hos 1. B har temaet i biologitimerne fra skoleårets start været biodiversitet. Jens Gerup Nielsen udtaler:

”Man skulle tro, at Danmark var et af de lande i Europa, der klarede sig bedst på det område, men det er vi faktisk ikke, og det er der mange, der ikke er klar over. Faktisk er Danmark et af de lande i Europa, der har allermindst biodiversitet”.

Figuren nedenfor viser en status over naturen i udvalgte EU-lande, som HF-klassen har fundet frem og den dokumenterer dette faktum.

 

Picture description

Angivelse af status over EU-beskyttede naturtyper på land og i havet i udvalgte EU-medlemslande. Grøn angiver, at status over naturtypen er gunstig, grå, at tilstanden ikke er vurderet, orange, at tilstanden ikke er god og rød, at tilstanden er ugunstig eller direkte dårlig. Danmark ligger i bunden blandt EU´27 medlemslande.

Kilde: EU-Kommissionen.

Picture description

Figuren fra Den Danske Rødliste (2019), viser, at 35% af de danske sommerfugle er truede eller uddøde, og viser yderligere, at det ikke står godt til.

Jens Gerup Nielsen og 1. M refererer ligeledes til en undersøgelse fra IPBES, der fremhæver, at de fem største trusler på land i Danmark i forhold til biodiversiteten er følgende:

1. At der mangler plads til naturen
2. At naturen bliver opsplittet og ensartet
3. At dræning og afvanding i landskabet udtørrer jorden og vådområder som moser, sumpe og søer
4. At der mangler store pattedyr som f.eks. vildsvin, kronhjorte, vildheste, som bl.a. kan sikre variation i landskabet og lysåbne naturområder med insekter og blomster
5. At der udledes store mængder næringsstoffer og pesticider fra især landbruget

Kilde: IPBES – The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

 

Starten på gravearbejdet foregik i oktober

Græstørven bliver gravet af og lagt i en jordvold i håb om at skabe mere variation og herved flere levesteder for insekter og andre smådyr. Efter flere timers gravearbejde og efterfølgende frøsåning er projektet nu skudt i gang. Både elever og lærer glæder sig til at se de vilde blomster vokse op. HF-klassen vil følge bedet hen over det kommende forår og sommer – også i de følgende år, hvor de vil undersøge, hvor mange bestøvende insekter, der kommer i bedet sammenlignet med et kontrolfelt med græs ved siden af. Det er tanken, at andre HF-klasser og biologihold skal overtage ansvaret for bedet og arbejde videre med den grønne dagsorden i samarbejde med Gentofte Kommune.

Picture description

Selvom dette er et lille areal og man skulle tro, at det ikke gør den store forskel, så gør det faktisk en forskel.

”Små steder med uklippet græs og vilde planter er et fantastisk hjem til små insekter og giver derfor god biodiversitet. Så hvis alle folk bare lader et lille hjørne af deres græsplæne forblive ”uklippet”, så vil biodiversiteten allerede blive en smule bedre”

slutter Grøn Guide Karen Stevnbak.

Picture description
Picture description